H N 2023 Kc

Photo credit Jim Hannah/KC Peaceworks